• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
[TC] Paid Resources Türkçe Yama

Dil Paketi [TC] Paid Resources Türkçe Yama 1.1.10

No permission to download
Dil Paketi
Bu eklenti, XenForo'da yerleşik ödeme profillerini kullanarak XenForo Resource Manager'da kaynakları satmanıza izin verecektir.

Nasıl kullanılır
İhtiyacınız olan kategoride "ücretli kaynaklar" kutusunu işaretleyin, ardından bu kategoride bir kaynak oluştururken, sayfada fiyatı belirtmek için bir sayfa görünecektir.
Author
İnfo
Downloads
7
Views
139
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock