• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
[OzzModz] ACP Usergroup Styling Türkçe Yama

Dil Paketi [OzzModz] ACP Usergroup Styling Türkçe Yama 2.0.1

No permission to download
Dil Paketi
Bu küçük eklenti, ACP'de birkaç yerde kullanıcı grubu renklerini göstermek için kullanıcı grubu metnini değiştirecektir.

Aşağıdaki konumlarda gösterilir.
1) Kullanıcı grubu listesi sayfası.
2) Kullanıcı grubu düzenleme sayfası.
3) Kullanıcı grubu izin sayfası.
4) Kullanıcı grubu izni düzenleme sayfası.

Aşağıda, eklentinin ne yaptığına dair bir örnek verilmiştir. Bunun renk eklemediğini, kullanıcı gruplarınız için eklediğiniz renkleri kullandığını unutmayın.

Önceki:
groupcolors_before.png

Sonrasında:
groupcolors_after.png
Author
İnfo
Downloads
6
Views
127
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock